Zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych i/lub danych osoby nieletniej, której jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Coolkids Academy Spółka z o.o. ul. Kościelna 11, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915286, NIP: 1231498532, REGON: 389656213, info@coolkidsacademy.pl;
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu marketingu bezpośredniego Szkoły;
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  a) wyrażona przeze mnie zgoda;
  b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
  a) usługi informatyczne;
  b) usługi marketingowe;
 5. c) usługi edukacyjne;
 6. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
 7. mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 8. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
 9. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 10. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne.